Granskning av digital tillgänglighet enligt EU-krav

Appokey Validation Engine (AVE) är ett analysverktyg för tillgänglighetsgranskning av appar som identifierar och analyserar styrkor och svagheter i din tekniska plattform ur ett digitalt tillgänglighetsperspektiv. Granskningen baseras på EN 301 549 V1.1 2 (2015-04) som började gälla den 1 januari 2017 för upphandling av IT-produkter och tjänster samt på (H)EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) som avses bli en Harmoniserad Europeisk Standard (HEN) gällande digital tillgänglighet framöver.

Granskningen och analysen av din applikation som genomförs med AVE görs av professionella validerare med mångårig erfarenhet inom digital tillgänglighet. Du får en omfattande rapport som uppmärksammar de brister som finns i din applikation och får även i rapporten åtgärdsförlag som ger dina utvecklare stöd att rätta till och förbättra den digitala tillgängligheten i aplikationen. Appokey Validation Engine har utvecklats med stöd från Vinnova.

Kriterier för bedömning av tillgänglighet

Design

Att skapa en tillgänglig design som är universell och hanterbar för så många användare som möjligt innefattar bland annat förståelse och kunskap kring många områden som: Färgkontrast, färg och mening, beröringsytor och målstorlekar, påverkbara element och synligt fokus, möjlighet till anpassning av innehåll, förutsägbarhet och konsistens, justerbarhet m.m.

Ljud & video

Att förstå hur ditt budskap i ljud och video i din applikation kan tillgängliggöras för alla användare är en viktig kunskap. Du behöver ha förståelse för: Alternativ för ljud och visuellt innehåll, ljudkonflikt som kan uppstå, volymkontroll och des betydelse, metadata för ljud och video, m.m.

Text-ekvivalenter/alternativ

Att ha koll på och kunskap om tillgängliga alternativ och hur du når ut med information till dina användare om syftet med bilder, objekt eller element i din applikation är essentiellt. Flera områden måste förstås bland annat: Tillgänglighetsegenskaper hos din applikations element, tillgängligheten för dina tooltips, m.m.

Skript & dynamiskt innehåll

Att tillgodose tillgängligheten i en applikation genom att utforma den dynamisk och progressivt för god användbarhet till alla användare är viktigt. Du behöver t.ex. ha förståelse hur dina mediakontroller påverkar användbarheten, vad som ska ske när en sida/skärmvy uppdateras, hur inmatningskontroller påverkar tillgängligheten m.m.

Bildhantering

Bilder i en applikation som informationsbärare kan vara av betydelse för användare men också en svårighet och hinder. Därför behöver du förståelse för hur tillgängligheten påverkas beroende på hur du använder bilder i din applikation.

Formulärutformning & kontroller, indata

Vad innebär det för dina användare och den digitala tillgängligheten när du gör din formulärutformning och implementerar formkontroller i din applikation? Du behöver förstå om: Märkning av formulärkontroller, vad som krävs för digital tillgänglighet vid formulärinmatning, formulärlayout för digital tillgänglighet, hur fokus hantering bör ske m.m.

Länkhantering

Detta område handlar om hur du hanterar länkar i din applikation och vad som krävs för en digital tillgänglighet när du använder dig av länkar i din applikation.

Redaktionellt innehåll

Att tillgodose att det redaktionella innehållet i din applikation är konsistent och stödjer digital tillgänglighet till alla dina användare är nödvändigt. Är innehållet i din applikation tillgängligt för alla eller utesluts någon användargrupp? Vad krävs för att din applikation når ut till de många?

Struktur-Innehållsstruktur

Hur ser innehållsstrukturen ut i din applikation? Är den digitalt tillgänglig för alla dina användare?
Är din rubrikstruktur väl utformad? Hur hanterar du containers och landmarks i din applikation? Många områden berörs och är viktiga att se över här för att skapa en god digital tillgänglighet i en applikation.

Fokus & användarinteraktion

Hur hanterar du fokus och användarinteraktionen i din applikation? Det här är ett område som är av stor betydelse att se över och ha kunskap om för att optimera den digitala tillgängligheten i en applikation till dina användare. Du behöver ha kunskap om fokuserbara element, när en tangentbordsfälla uppstår, vad en meningsfull innehållsordning innebär, fungerar alternativa inmatningsmetoder m.m.

Notifiering-hantering

Vad innebär en inkluderande notifieringshantering? Hur ser det ut i din applikation? Hur hanterar du operativets standardmeddelanden till dina användare? Hanterar du felmeddelande och korrigeringar till dina användare på ett digitalt tillgängligt sätt? Är din feedback och hjälp inkluderande och tillgänglig till alla användare? Här finns mycket att se över för att tillgodose att en applikation är digitalt tillgänglig för alla användare.

Enkel och överskådlig sammanfattning med möjlighet till fördjupning

Svagheter - åtgärdsbehov

Snabb och enkel överblick med direktnavigering till fördjupning inom respektive granskningsområde; design, ljud & video, text-ekvivalenter/alternativ, skript & dynamiskt innehåll, bildhantering, formulärutformning & kontroller, indata, länkhantering, redaktionellt innehåll, struktur-Innehållsstruktur, fokus & användarinteraktion
och notifiering-hantering.

Tillgänglighetsuppfyllnad för applikation

Visuell överblick av användning med finmotorisk rörelsenedsättning, användning med begränsad hörsel, användning utan att se, användning utan att uppfatta färg, användning med begränsad kognitiv förmåga, användning med rörelsenedsättning, privat integritet, användning utan talförmåga, användning med begränsad synförmåga, faktorer som kan utlösa anfall som beror på ljuskänslighet och användning utan att höra.

Ta del av åtgärdsförslag hela vägen ner på kodnivå

Avancerade stödrapporter

AVE genererar avancerade stödrapporter till dig som är i behov av utvecklingsstöd kring optimering av tillgängligheten i en applikation.

Kontakta oss

Vill du ha mera information så ta gärna kontakt med oss på mail info@appokey.se eller telefon +46 70 0913262.