EU-direktivet EN 301 549

EU-direktivet EN 301549 (i Sverige benämnt som webbdirektivet) innebär en gigantisk utmaning som skapar ett behov av omvandlingsstrategier för att kunna uppnå det gemensamma målet som ska påbörjas under 2018 och vara uppfyllt 2021. Detta innebär att all offentlig verksamhet inom hela EU måste tillgänglighetsanpassa sina publika dokument, webbar och applikationer.

Alla som genomför utvecklingstjänster till offentliga organisationer framöver måste anpassa sig till de nya lagstadgade EU-kraven på tillgänglighet inom hela EU.

Vägledning EN 301 549

PTS har tagit fram en vägledning för upphandlare och leverantörer av informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att underlätta hantering av tillgänglighetskrav vid offentlig eller privat upphandling. Vägledningen anger hur tillgänglighetsstandarden EN 301 549 kan tillämpas.

Läs mer här

Den 2 december 2016 publicerades EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning. Se länk. Publiceringen klargjorde att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats i medlemsstaterna.

Med vår nyutvecklad plattform Appokey Validation Engine (AVE) för tillgänglighets granskning av appar identifierar och analyserar vi styrkor och svagheter i din tekniska plattform ur ett digitalt tillgänglighetsperspektiv. Granskningen baseras på utifrån EN 301 549 V1.1 2 (2015-04) som började gälla den 1 januari 2017

för upphandling av IT-produkter och tjänster samt från den senaste EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) som avses bli en harmoniserad europeisk standard (HEN) gällande digital tillgänglighet framöver:
Klicka på länken

Granskningen och analysen av din applikation som genomförs med AVE görs av professionella validerare med mångårig erfarenhet inom digital tillgänglighet. Du får en omfattande rapport som uppmärksammar de brister som finns i din applikation och får även i rapporten åtgärdsförlag som ger dina utvecklare stöd att rätta till och förbättra digitala tillgängligheten. Appokey Validation Engine har utvecklats med stöd från Vinnova.

Vad innebär de nya förändringarna för mig?

Webbdirektivet och EN 301549 i korthet
Ett arbete som pågått under en längre tid inom EU att alla länder inom EU ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna träda i kraft i medlemsstaterna inom EU.De som omfattas av de nya lagarna är de kommuner, landsting, och myndigheter samt andra aktörer som kan klassas som offentligrättsliga organ. Alla som anses vara en upphandlande myndighet omfattas , med några få undantag och dessa ska därför uppfylla de ställda kraven. Lagarna omfattar även en del privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. Det är också viktigt att känna till att nya upphandlingsregler kom i januari 2017.

I de nya upphandlingsreglerna upphandlingsmyndigheten ställs i stort sett samma krav som EN 301 549 då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska användas av fysiska personer.
När börjar kraven gälla?

Följande datum är det som gäller i nuläget:
1. Nya webbplatser berörs av webbdirektivet från den 23 september 2019.

2. Webbplatser som redan existerar som publicerats innan nya lagen börjar gälla och tidsberoende media som video m.m. berörs from 23 september 2020.

3. Publika appar ska vara anpassade från och med 23 juni 2021.

Vad krävs av offentliga aktörer?

Här krävs det att utforma tillgängliga webbplatser, appar samt även dokument och innehåll som publiceras via dessa så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga samt robusta för alla medborgare. Dessutom så långt det är möjligt gäller det även innehåll som sprids via tredje part som till exempel sociala medier.

När det finns en fastställd harmoniserad europeisk standard (HEN) så förutsätts offentliga aktörer uppfylla kraven om de följer denna standard. Den uppdaterade EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) och som i mångt och mycket utgår ifrån den nya version 2.1 av WCAG, har ännu inte fått HEN-status kommer med all sannolikhet att få detta snart.

I väntan på en Harmoniserad Europeisk Standard räcker dock den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska följa WCAG 2.0 nivå AA. Detta har Vägledningen för webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett lagkrav.

I EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som ska gälla i Sverige är ännu inte helt klartlagt.

Din organisation ska också erbjuda dina användare möjlighet att påtala brister i förhållande till digtal tillgänglighet i webb, dokument och appar och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information sådant som undantagits.

Din organisation ska även regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse utifrån en mall som EU-kommissionen kommer att ta fram. I din tillgänglighetsredogörelse ska ni redovisa hur ni uppfyller kraven.

Enligt regeringens förslag om införande av lagen om webbdirektivet ska regeringen eller en myndighet som regeringen utser komma med föreskrifter som närmare anger vad som ska gälla i Sverige. Läs mer om detta här.

Relaterade länkar

EN 301 549 engelska

Standarden EN 301 549 på engelska (aktuell version)

EN 301 549 svenska

Standarden EN 301 549 på svenska (tidigare version)